English   Italian   hebrew
  ראשי הציורים תערוכות צור קשר
Tavalina

דבר לא ידמה לרגע בו אני מובלת על ידי היצירתיות אל מסע בו הכל נעלם ,הזמן עוצר מלכת ורק יצירה אינסופית קיימת


© טבלינה 2008    |     054 2512747     |     כתובת המייל שלי: atmotavalina@gmail.com